Read in Sinhala Read in English Read in Tamil
            LEN Radio   |   Len Video   |   Len Forum  
 
   
 

 
nts;stj;ij jP tpgj;jpy; je;ij> kfs; kuzk;
(yq;fh < epA+]; 08..02.2011) nts;stj;ij khb tPl;Lj; jpl;lj;jpy; Vw;gl;l jpBu; jP tpgj;jpdhy; ,Utu; capupoe;Js;sdu;. nts;stj;ij 37k; FWf;F tPjp khbtPl;Lj; jpl;lj;jpy; 4k; khbapy; ,d;W (08) mjpfhiy ,j; jP tpgj;J ,lk;ngw;Ws;sJ.

jP tpgj;jpy; vupfhaq;fSf;F cs;shd ngz; kw;Wk; Mz; MfpNahu; fSNghtpy kw;Wk; nfhOk;G Njrpa itj;jparhiy Mfpatw;wpy; mDkjpf;fg;gl;ldu;.

je;ij kw;Wk; kfs; vdf;$wg;gLk; ,t;tpUtUk; itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;l NghNj capupoe;jjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
Although you recieve this free news service, LeN bears expenditure.
If you are satisfied with this, contribute your donation.
 
 
This Article Viewers ( 784 )    |   E-Mail This Article    |    Print This Article