Read in Sinhala Read in English Read in Tamil
            LEN Radio   |   Len Video   |   Len Forum  
 
   
 

 
jkpoPoj;jpd; gpujku; cUj;jpuFkhudplk; Nghq;fs;! $l;likg;Gf;F tpky; tPutd;r mwpTiu
(yq;fh < epA+]; 06..02.2011) jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G > jq;fSila Nfhupf;iffis ehL fle;j jkpoPo murhq;fj;jpd; gpujku; tp.cUj;jpuFkhudplk; ngw;Wf;nfhs;sl;Lk; vd mikr;ru; tpky; tPutd;r njuptpj;Js;shu;.
mikr;ru; tpky; tPutd;r> nfhOg;gpy; ,Ue;J ntsptUk; 'j Iyd;l" ehNsl;Lf;F fUj;Jiuj;j NghNj ,t;thW njuptpj;Js;shu;.

jkpoPoj;jpd; ,ilf;fhy murpd; gpujkuhd tp.cUj;jpuFkhudplk;> <og; gpur;ridiag; gw;wpj; jq;fSf;F Ntz;ba tifapy;> jPu;Tfisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

vy;iyfis kl;Lg;gLj;jhj jkpoPoj;ij cUthf;Fk; Kaw;rpapy; tp.cUj;jpuFkhud; <Lgl;bUf;fpwhu; vd;Wk; tpky; tPudtd;r njuptpj;Js;shu;.
Although you recieve this free news service, LeN bears expenditure.
If you are satisfied with this, contribute your donation.
 
 
This Article Viewers ( 757 )    |   E-Mail This Article    |    Print This Article